incil.com Ver4.0
Hoşgeldiniz!! Hristiyan Topluluğuna

Ad Başlık İçerik  

Hoş geldiniz! Ana Sayfa  ::  İnternet Kilisesi  ::  Yerel Kiliseler  ::  Soru Tahtası
:: Ana Menü ::

Ana Sayfa

İnternet Kilisesi

İncil Okuma

Gündelik Ekmeğimiz

Mesaj Panosu

:: Modüller ::

· Kütüphane
· Vaazlar
· İsa Filmi
· İlahiler
· Linkler
· Soru Tahtası
· Kısa Rehberler
· Bu Siteyi Tavsiye et
· İncil Okuma Tavimi
· Download


:: Etkinlikler ::


Sipariş Formu
Görüşleriniz

  İmanınızı daha geliştirmek için Etkinliklerindeki Formlarını doldurup bize göndereceksiniz. Bizden çok rahatça 'İncil', 'İSA VCD' ve ilgili kitapları alabilirsiniz.

  Sipariş Formunun aracığıyla Mektuplaşma Kursu'na katılıp İSA'nın, İncil'in ve Hristiyanlığın gerçeklerine sahip olabilirsiniz.


:: Java Makinesi ::

Sitemizde arkadaşlarla Chat yapmak için bigisayarınıza Java Makinesi yüklemek zorundasınız.

Hala Chat Odası aktif değilse aşayıdaki linki tuşlayıp Java Makinesini indireceksiniz.

Ve, bilgisayarınıza Java Makinesini yükleyeceksiniz.

Güle güle kulanın!


Java Makinesi

GÜNDELİK EKMEĞİMİZ

Her gün Tanrı'nın verdiği yaşam ekmeği ile yaşarız.toplam 878 makaleler 44 sayfa 1
  
kullanıcı adı  
   musa 
başlık  
  31.10.2017
Yeremya 41:1-18
1O yılın yedinci ayında kral soyundan ve kralın baş görevlilerinden Elişama oğlu Netanya oğlu İsmail, on adamıyla birlikte Mispa’ya, Ahikam oğlu Ge-dalya’nın yanına gitti. Orada, Mispa’da birlikte yemek yerlerken, 2Netanya oğlu İsmail’le yanındaki on adam ayağa kalkıp Babil Kralı’nın ülkeye vali atadığı Şafan oğlu Ahikam oğlu Gedalya’yı kılıçla öldürdüler. 3İsmail Mis-pa’da Gedalya’yla birlikte olan bütün Yahudiler’i ve oradaki Kildan askerle-rini de öldürdü. 4Gedalya öldürüldükten bir gün sonra, ölüm haberi duyulma-dan önce 5Şekem’den, Şilo’dan, Samiriye’den sakallarını tıraş etmiş, giysile-rini yırtmış, bedenlerinde yaralar açmış seksen adam geldi. RAB’bin Tapına-ğı’nda sunmak için yanlarında tahıl, günnük getirmişlerdi. 6Netanya oğlu İs-mail Mispa’dan ağlaya ağlaya onları karşılamaya çıktı. Onları görünce, “Ahi-kam oğlu Gedalya’ya gelin” dedi. 7Kente girince, Netanya oğlu İsmail ve ya-nındakiler onları öldürüp bir sarnıca attılar. 8Ancak onlardan on kişi İsmail’e, “Bizi öldürme!” dediler, “Tarlada saklı buğdayımız, arpamız, zeytinyağımız ve balımız var.” Böylece İsmail vazgeçip onları öbürleriyle birlikte öldürme-di. 9İsmail’in öldürdüğü adamların bedenlerini atmış olduğu sarnıç büyüktü. Kral Asa, bu sarnıcı İsrail Kralı Baaşa’dan korunmak için kazmıştı. Netanya oğlu İsmail orayı ölülerle doldurdu. 10İsmail, muhafız birliği komutanı Nebu-zaradan’ın Ahikam oğlu Gedalya’nın sorumluluğuna bıraktığı Mispa’daki bü-tün halkı ve kral kızlarını tutsak aldı. Netanya oğlu İsmail tümünü tutsak alıp Ammonlular’a sığınmak üzere yola çıktı. 11Kareah oğlu Yohanan ve yanında-ki ordu komutanları, Netanya oğlu İsmail’in işlediği cinayetleri duyunca, 12bütün adamlarını alıp Netanya oğlu İsmail’le savaşmaya gittiler. Givon’daki büyük havuzun yakınında ona yetiştiler. 13İsmail’in yanındaki adamlar, Ka-reah oğlu Yohanan ve yanındaki ordu komutanlarını görünce sevindiler. 14İs-mail’in Mispa’dan tutsak olarak götürdüğü herkes geri dönüp Kareah oğlu Yohanan’a katıldı. 15Netanya oğlu İsmail ve sekiz adamıysa Yohanan’dan ka-çıp Ammonlular’a sığındılar. 16Kareah oğlu Yohanan’la yanındaki ordu ko-mutanları sağ kalanların hepsini –Ahikam oğlu Gedalya’yı öldüren Netanya oğlu İsmail’den kurtarıp Givon’dan geri getirdiği yiğit askerleri, kadınları, çocukları, saray görevlilerini– Mispa’dan alıp götürdüler. 17-18Kildaniler’den kaçmak için Mısır’a doğru yola çıktılar. Beytlehem yakınında, Gerut-Kim-ham’da durdular. Kildaniler’den korkuyorlardı. Çünkü Netanya oğlu İsmail, Babil Kralı’nın ülkeye vali atadığı Ahikam oğlu Gedalya’yı öldürmüştü.

Gedalya’nın Öldürülmesi
Yeremya 41:1-18

Yohanan’ın kaygılandığı gibi, İsmail Gedalya’yı ve Gedalya’yla birlikte olan herkesi öldürür.

Bana hangi öğütler verilmektedir?
1-3: İsmail Gedalya’nın yanına gider ve yemek sırasında Gedalya ile ya-nındakileri öldürür. İsmail, Tanrı’nın yargısını kabul etmek yerine, Ba-bil’in tarafını tutanları öldürmeye karar vermiştir. Ülkenin iyiliği için Tanrı’nın sözünü hiçe saymak doğru bir karar değildir. Her şeyden önce Tanrı’nın sözüne itaat etmeyi bilmeliyiz.
4-10: İsmail Gedalya’yı öldürdükten sonra, RAB’bin Tapınağı’na sunu sunmaya gelenleri de öldürür. Yalan söyleyip pusu kurarak insanların ca-nına kıymak vahşicedir. Tanrı’nın sözüne itaat etmeyenlerin yaptığı kötü-lüklere bakıp ders almamız gerekmektedir.
11-15: Yohanan ile yanındaki ordu komutanları, İsmail’le savaşmaya gi-derler. İsmail’in tutsak ettiği kişiler Yohanan’a katılır ve İsmail ise Am-monlular’a sığınır. Ne yazık ki, Babil’e sürgün edilmemiş, kendi toprakla-rında kalanların hali hiç de iç açıcı olmadığını görebiliriz. Bu yaşanılan-lardan dolayı Tanrı’nın sözüne her zaman önem verip itaat etmemiz ge-rektiğini öğrenmekteyiz.
16-18: Yohanan, tutsakları kurtardıktan sonra olup bitenlerden haberdar olmayan Babil’den korkup Mısır’a gitmeye karar verir. Yohanan bir ba-kıma akıllı biridir ama ne kadar iyi plan yapsa da Tanrı’nın onayı olma-dıkça yapılan her şeyin boş olduğunu öğrenecektir. Tanrı’ya danışmadan kendi fikirlerime göre karar verip hareket ettiğim konular var mı?

•        Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği?
•        Bana hangi öğütler verilmektedir?

**Bu metinler "Gündelik Ekmeğimiz" yazarlarının desteği ile hazırlanmaktadır.
Category
 
 
 
878
Temmuz

 18.07.2018

musa
18/07/2018 0
877
Temmuz

 17.0.2018

musa
17/07/2018 5
876
Temmuz

 16.07.2018

musa
16/07/2018 6
875
Temmuz

 15.07.2018

musa
15/07/2018 9
874
Temmuz

 14.07.2018

musa
14/07/2018 7
873
Temmuz

 13.07.2018

musa
13/07/2018 13
872
Temmuz

 12.07.2018

musa
12/07/2018 20
871
Temmuz

 11.07.2018

musa
11/07/2018 12
870
Temmuz

 10.07.2018

musa
10/07/2018 15
869
Temmuz

 09.07.2018

musa
09/07/2018 11
868
Temmuz

 08.07.2018

musa
08/07/2018 15
867
Temmuz

 07.07.2018

musa
07/07/2018 21
866
Temmuz

 06.07.2018

musa
06/07/2018 20
865
Temmuz

 05.07.2018

musa
05/07/2018 18
864
Temmuz

 04.07.2018

musa
04/07/2018 18
863
Temmuz

 03.07.2018

musa
03/07/2018 19
862
Haziran

 02.07.2018

musa
02/07/2018 17
861
Temmuz

 01.07.2018

musa
01/07/2018 19
860
Haziran

 30.06.2018

musa
30/06/2018 18
859
Haziran

 29.06.2018

musa
29/06/2018 22
1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10]..[44]:: Kütüphane ::

· Hıristiyanlığın Temelleri
· Hıristiyan olmak için ne yapmalısınız?
· Tanrı Çizgisi
· Tanrı'nın Sözünden Cevaplar
· Nihai Sorular
· İsa Kimdir?
· Neden Kurban?
· Bana Tanrı'yı Anlat
· Bilimsel Makale
· Marangozdan da öte
· Tarihsel Kanıt
· Boş Mezar
· İznik Konseyi hakkında
· Yehova Şahitleri
· Kur'an, İsa'yı nasıl anlatıyor?
· Son zaman azizleri(mormonlar)


:: Okuma Takvimi ::


· Ocak Okuma Planı

· Şubat Okuma Planı

· Mart Okuma Planı

· Nisan Okuma Planı

· Mayıs Okuma Planı

· Haziran Okuma Planı

· Temmuz Okuma Planı

· Ağustos Okuma Planı

· Eylül Okuma Planı

· Ekim Okuma Planı

· Kasım Okuma Planı

· Aralık Okuma Planı


İsa'nın Yuhanna'ya verdiği Vahiy söyle diyor.
"Bu peygamberliğin sözlerini okuyana, burada yazılanları dinleyip yerine getirene ne mutlu! Çünkü beklenen zaman yakındır."(Vahiy 1:3)
Diliyoruz ki, Tanrı'nın vermiş olduğu sonsuz yaşamı ve gerçek yolunu bu sitenin aracıliği ile bulmanızı arzu ederiz.
Her mesaj panosundaki içeriklerin yasal sorumlulukları yazarlara aittir ve içerikler incil.com'nun ilkeleri ile bağdaşmayabilir.
© 1998~2014, www.incil.com