incil.com Ver4.0
Hoşgeldiniz!! Hristiyan Topluluğuna

Ad Başlık İçerik  

Hoş geldiniz! Ana Sayfa  ::  İnternet Kilisesi  ::  Yerel Kiliseler  ::  Soru Tahtası
:: Ana Menü ::

Ana Sayfa

İnternet Kilisesi

İncil Okuma

Gündelik Ekmeğimiz

Mesaj Panosu

:: Modüller ::

· Kütüphane
· Vaazlar
· İsa Filmi
· İlahiler
· Linkler
· Soru Tahtası
· Kısa Rehberler
· Bu Siteyi Tavsiye et
· İncil Okuma Tavimi
· Download


:: Etkinlikler ::


Sipariş Formu
Görüşleriniz

  İmanınızı daha geliştirmek için Etkinliklerindeki Formlarını doldurup bize göndereceksiniz. Bizden çok rahatça 'İncil', 'İSA VCD' ve ilgili kitapları alabilirsiniz.

  Sipariş Formunun aracığıyla Mektuplaşma Kursu'na katılıp İSA'nın, İncil'in ve Hristiyanlığın gerçeklerine sahip olabilirsiniz.


:: Java Makinesi ::

Sitemizde arkadaşlarla Chat yapmak için bigisayarınıza Java Makinesi yüklemek zorundasınız.

Hala Chat Odası aktif değilse aşayıdaki linki tuşlayıp Java Makinesini indireceksiniz.

Ve, bilgisayarınıza Java Makinesini yükleyeceksiniz.

Güle güle kulanın!


Java Makinesi

GÜNDELİK EKMEĞİMİZ

Her gün Tanrı'nın verdiği yaşam ekmeği ile yaşarız.toplam 878 makaleler 44 sayfa 1
  
kullanıcı adı  
   musa 
başlık  
  30.10.2017
Yeremya 40:1-16
1Muhafız birliği komutanı Nebuzaradan Yeremya’yı Rama’da salıverdikten sonra RAB Yeremya’ya seslendi. Nebuzaradan onu Babil’e sürülen Yeruşalim ve Ya-huda halkıyla birlikte zincire vurulmuş olarak Rama’ya götürmüştü. 2Muhafız bir-liği komutanı Yeremya’yı yanına çağırtıp, “Tanrın RAB buraya karşı bu felaketi belirledi” dedi, 3“Şimdi dediğini yaptı, yapacağını söylediği her şeyi yerine getir-di. Çünkü RAB’be karşı günah işlediniz, O’nun sözünü dinlemediniz. Bütün bun-lar bu yüzden başınıza geldi. 4İşte ellerindeki zincirleri çözüyorum. Benimle Ba-bil’e gelmeyi yeğlersen gel, sana iyi bakarım; eğer benimle Babil’e gelmek iste-mezsen de sorun yok. Bak, bütün ülke önünde! İyi ve doğru bildiğin yere git. 5Ama burada kalırsan Babil Kralı’nın Yahuda kentlerine vali atadığı Şafan oğlu Ahikam oğlu Gedalya’nın yanına dönüp onunla birlikte halkın arasında yaşa ya da istediğin yere git.” Muhafız birliği komutanı Yeremya’ya yiyecek ve armağan ve-rip yoluna gönderdi. 6Yeremya Mispa’ya, Ahikam oğlu Gedalya’nın yanına gitti. Onunla ve ülkede kalan halkla birlikte orada yaşamaya başladı. 7Kırdaki ordu ko-mutanlarıyla adamları, Babil Kralı’nın Ahikam oğlu Gedalya’yı ülkeye vali atadı-ğını, Babil’e sürülmemiş yoksul kadın, erkek ve çocukları ona emanet ettiğini du-yunca, 8Mispa’ya, Gedalya’nın yanına geldiler. Gelenler Netanya oğlu İsmail, Ka-reah’ın oğulları Yohanan ve Yonatan, Tanhumet oğlu Seraya, Netofalı Efay’ın oğulları, Maakalı oğlu Yaazanya ve adamlarıydı. 9Şafan oğlu Ahikam oğlu Ge-dalya onlara ve adamlarına ant içerek, “Kildaniler’e kulluk etmekten korkmayın” dedi, “Ülkeye yerleşip Babil Kralı’na hizmet edin. Böylesi sizin için daha iyi olur. 10Bana gelince, Mispa’da kalacağım, gelecek Kildaniler’in önünde sizi temsil ede-ceğim. Siz şarap, yaz meyveleri, zeytinyağı toplayıp kaplarınızda depolayın ve al-dığınız kentlerde yaşayın.” 11Moav, Ammon, Edom ve öbür ülkelerde yaşayan Yahudiler’in hepsi, Babil Kralı’nın Yahuda’da bir kesim halkı sağ bıraktığını ve Şafan oğlu Ahikam oğlu Gedalya’yı onlara vali atadığını duyunca, 12sürülmüş ol-dukları ülkelerden geri dönüp Yahuda’ya, Mispa’da bulunan Gedalya’nın yanına geldiler. Sonra bol bol şarap ve yaz meyvesi topladılar. 13Kareah oğlu Yohanan’la kırdaki bütün ordu komutanları da Mispa’da bulunan Gedalya’nın yanına geldiler. 14Ona, “Ammon Kralı Baalis’in seni öldürmek için Netanya oğlu İsmail’i gönder-diğini bilmiyor musun?” dediler. Gelgelelim Ahikam oğlu Gedalya onlara inan-madı. 15Kareah oğlu Yohanan Mispa’da Gedalya’ya gizlice, “İzin ver de gidip Ne-tanya oğlu İsmail’i öldüreyim” dedi, “Kimse bilmeyecek! Neden seni öldürsün de çevrende toplanan bütün Yahudiler dağılsın, Yahuda’da sağ kalmış olanlar yok olsun?” 16Ama Ahikam oğlu Gedalya, “Böyle birşey yapma! İsmail’le ilgili söy-lediklerin yalan” dedi.

Yeremya’nın Özgür Bırakılması
Yeremya 40:1-16

Özgür bırakılan Yeremya Babil’e gitmek yerine halk arasında oturmaya ka-rar verir.

Bana hangi öğütler verilmektedir?
1-3: İsrail halkı Tanrı’nın sesine kulak vermese de Nebuzaradan Tanrı’nın ne söylediğini çok iyi biliyordu. Nebuzaradan, Yeruşalim’in düşüşünün İsrail halkının Tanrı’ya itaat etmemesinin sonucu olduğunun farkındaydı. Tanrı’ya iman etmeyenler bize baktıklarında ne görüp söylüyorlar? Acaba bizi Tanrı’nın sözüne itaat edenler olduğumuzu görebilecekler mi?
4-6: Yeremya komutanın önersini reddeder ve kendi halkı arasında yaşa-maya karar verir. Savaştan sonra Yahuda’nın durumu pek iyi olmamasına rağmen Yeremya kendi halkı arasında yaşamaya karar vererek doğru ola-nı seçmiştir.
7-12: Gedalya’nın vali atandığını duyanlar Mispa’ya geldiklerinde “Ba-bil’e hizmet edin, böylesi sizin için daha iyi olur” diye tavsiyede bulun-muştu. Gedalya Tanrı’dan gelen yargıyı kabul edip bir gün Tanrı’nın ül-keyi yenileyeceğini umut ederek halkını yönetmeye çalışan biriydi. Tan-rı’ya itaat etmediğim için sıkıntı çekiyor muyum? Tanrı’nın yargısını ka-bullenip O’nun bizi tekrar yenileyeceği güne kadar beklemeyi öğrenmeli-yiz.

•        Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği?
•        Bana hangi öğütler verilmektedir?

**Bu metinler "Gündelik Ekmeğimiz" yazarlarının desteği ile hazırlanmaktadır.
Category
 
 
 
878
Temmuz

 18.07.2018

musa
18/07/2018 0
877
Temmuz

 17.0.2018

musa
17/07/2018 5
876
Temmuz

 16.07.2018

musa
16/07/2018 6
875
Temmuz

 15.07.2018

musa
15/07/2018 9
874
Temmuz

 14.07.2018

musa
14/07/2018 7
873
Temmuz

 13.07.2018

musa
13/07/2018 13
872
Temmuz

 12.07.2018

musa
12/07/2018 20
871
Temmuz

 11.07.2018

musa
11/07/2018 12
870
Temmuz

 10.07.2018

musa
10/07/2018 15
869
Temmuz

 09.07.2018

musa
09/07/2018 11
868
Temmuz

 08.07.2018

musa
08/07/2018 15
867
Temmuz

 07.07.2018

musa
07/07/2018 21
866
Temmuz

 06.07.2018

musa
06/07/2018 20
865
Temmuz

 05.07.2018

musa
05/07/2018 18
864
Temmuz

 04.07.2018

musa
04/07/2018 18
863
Temmuz

 03.07.2018

musa
03/07/2018 19
862
Haziran

 02.07.2018

musa
02/07/2018 17
861
Temmuz

 01.07.2018

musa
01/07/2018 19
860
Haziran

 30.06.2018

musa
30/06/2018 18
859
Haziran

 29.06.2018

musa
29/06/2018 22
1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10]..[44]:: Kütüphane ::

· Hıristiyanlığın Temelleri
· Hıristiyan olmak için ne yapmalısınız?
· Tanrı Çizgisi
· Tanrı'nın Sözünden Cevaplar
· Nihai Sorular
· İsa Kimdir?
· Neden Kurban?
· Bana Tanrı'yı Anlat
· Bilimsel Makale
· Marangozdan da öte
· Tarihsel Kanıt
· Boş Mezar
· İznik Konseyi hakkında
· Yehova Şahitleri
· Kur'an, İsa'yı nasıl anlatıyor?
· Son zaman azizleri(mormonlar)


:: Okuma Takvimi ::


· Ocak Okuma Planı

· Şubat Okuma Planı

· Mart Okuma Planı

· Nisan Okuma Planı

· Mayıs Okuma Planı

· Haziran Okuma Planı

· Temmuz Okuma Planı

· Ağustos Okuma Planı

· Eylül Okuma Planı

· Ekim Okuma Planı

· Kasım Okuma Planı

· Aralık Okuma Planı


İsa'nın Yuhanna'ya verdiği Vahiy söyle diyor.
"Bu peygamberliğin sözlerini okuyana, burada yazılanları dinleyip yerine getirene ne mutlu! Çünkü beklenen zaman yakındır."(Vahiy 1:3)
Diliyoruz ki, Tanrı'nın vermiş olduğu sonsuz yaşamı ve gerçek yolunu bu sitenin aracıliği ile bulmanızı arzu ederiz.
Her mesaj panosundaki içeriklerin yasal sorumlulukları yazarlara aittir ve içerikler incil.com'nun ilkeleri ile bağdaşmayabilir.
© 1998~2014, www.incil.com